ជីវប្រវត្តិ

ញឹម ថាវ៉ាន់

ញឹម ថាវ៉ាន់ (Nhoem Thavan)

ខ្សែការពារ

សញ្ជាតិ :កម្ពុជា
ថ្ងៃខែ​ឆ្នាំ​កំណើត :៧ មេសា ១៩៩៦
ទីកន្លែងកំណើត :ព្រៃវែង
កម្ពស់ :១៥៥ សង់ទីម៉ែត
ទម្ងន់ :៤៩ គិឡូក្រាម
  • DFPosition