ជីវប្រវត្តិ

ឈឿន ឡី

ឈឿន ឡី (Chhoeun Ley)

ខ្សែការពារ

សញ្ជាតិ :កម្ពុជា
ថ្ងៃខែ​ឆ្នាំ​កំណើត :៥ មករា ១៩៩៥
ទីកន្លែងកំណើត :កំពង់ឆ្នាំង
កម្ពស់ :១៤៨ សង់ទីម៉ែត
ទម្ងន់ :៤៨ គីឡូក្រាម
  • DFPosition